Przestępstwa korupcyjne w 2011 roku - Informacje - Statystyka

Informacje

Przestępstwa korupcyjne w 2011 roku

Data publikacji 27.02.2012

W 2011 r. wszczęto 5 652 postępowań karnych w sprawach o przestępstwa korupcyjne. Zakończono w tym czasie 6 674 postępowania (przede wszystkim z roku 2011 ale także z lat wcześniejszych. Aktywność śledcza policjantów pozwoliła na ujawnienie i potwierdzenie dowodowe 12 192 przestępstw korupcyjnych. Jest to o 2,4 % mniej niż rok wcześniej.

 

Kodeks karny

Liczba postępowań wszczętych

Liczba przestępstw stwierdzonych

Liczba podejrzanych

Art.228 par 1 – 4 sprzedajność  funkcjonariusza publicznego

304

4 049

327

Art. 228 par. 5 – j.w. – postać kwalifikowana

2

2

2

Art. 228 par. 6 sprzedajność funkcjonariusza publicznego w obcym państwie

3

0

0

Art. 229 par. 1 – 2 – przekupstwo funkcjonariusza publicznego

442

740

502

Art. 229 par. 3 – 4 – j.w. – postać kwalifikowana

1 023

2 927

1 641

Art. 229 par. 5 - przekupstwo funkcjonariusza publicznego w obcym państwie

0

8

3

Art. 230, 230 a płatna protekcja

101

1 197

333

Art. 231 par 1 i 3 nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków

3 604

2 545

333

Art. 231 par 2 – j. w. – postać kwalifikowana

78

426

103

Art. 250a korupcja wyborcza

34

157

150

Art.  296 a – korupcja gospodarcza

59

42

16

Art. 296 b – korupcja sportowa

2

99

72

Wszystkie

5 652

12 192

3 482

  

Miejsce przestępstw

Do przestępstw korupcyjnych najczęściej dochodzi w miastach o wielkości 50 – 100 tys. mieszkańców – zaistniało tam 31,9 % ogółu popełnionych przestępstw oraz w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców – 22 %.

Stosunkowo rzadko do tych przestępstw dochodzi na wsi – 11,8 % (podczas gdy dla ogółu przestępstw odsetek tych dokonywanych na wsi wynosi 22,4 %).

 

Wiek, płeć, status zawodowy podejrzanych

Inaczej także, niż dla ogółu przestępstw, wygląda struktura wieku podejrzanych. Aż 78,1 % podejrzanych o takie przestępstwa ukończyło 30 rok życia, podczas gdy w całej populacji podejrzanych powyżej 30 roku życia jest 53,3 % .

Inaczej wyglądają też, niż dla ogółu podejrzanych, informacje na temat statusu zawodowego.  Analizując ogół podejrzanych w 2011 roku widać, ze  44 % wszystkich podejrzanych to bezrobotni, a 30 % to legalnie pracujący zawodowo.

Wśród podejrzanych o korupcję 18,8 % podejrzanych to bezrobotni, a 66,1 % to pracujący legalnie zawodowo.

Wśród podejrzanych było też 45 uczniów i studentów oraz 297 rencistów i emerytów.

Spośród 3 482 podejrzanych 479 stanowiły kobiety.

 

Sankcje po zarzutach

Spośród 3 82 podejrzanych tymczasowo aresztowanych zostało 177 osób, z których 148 areszt uchylono.

483 podejrzanych otrzymało dozór Policji, 38 zakaz opuszczania kraju, 697 poręczenie majątkowe, 2 – poręczenie społeczne.

 

Sposób ustalenia podejrzanych

Do ustalenia sprawcy najczęściej dochodzi w wyniku aktywnej pracy policjantów. 1 905 podejrzanych zostało ustalonych dzięki pracy operacyjnej i śledczej policjantów,  a 1 181 zostało zatrzymanych na gorącym uczynku.

353 zostało wskazanych jako sprawcy przez inne osoby, a 6 zgłosiło się samodzielnie na Policję.

 

Recydywa

Większość na drogę przestępstwa weszło po raz pierwszy - 2 624 podejrzanych do tej pory nie było karanych. 425 było karanych za inne przestępstwa niż korupcyjne, a 139 – za korupcyjne lub podobne ( 294 – brak danych).

 

Kwoty łapówek:

  • W 1 197 przestępstwach płatnej protekcji (tj. art. 230 k.k.) -  4 469 154 zł
  • W 4348 przestępstwach sprzedajności funkcjonariusza publicznego (tj. art. 228, 250a, 296a, 296b) – 6390 255 zł