Korupcja sportowa (art. 296b) - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Korupcja sportowa (art. 296b)

Art. 296b (skreślony)

§ 1. Kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2003 R.

ROK art. 296b
2010 3
2007 7
2008 9
2007 5
2006 2
2005 15
2004 3
2003 0
Polska Policja