Odpowiedzialność dyspozytora (art. 179) - Bezpieczeństwo w komunikacji - Statystyka

Bezpieczeństwo w komunikacji

Odpowiedzialność dyspozytora (art. 179)

Art. 179

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 
Rok
art. 179
2008
42
2007
61
2006
143
2005
101
2004
92
2003
111
2002
68
2001
90
2000
35
1999
31