6-miesięczne

Podsumowanie przestępczości za I półrocze 2007

W okresie styczeń-czerwiec 2007 r. ogólna liczba przestępstw spadła o 3,1 proc. i wyniosła 614.470, czyli o ponad 19 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Średnio każdego dnia było o ponad 100 przestępstw mniej. W tym samym okresie zdecydowanie poprawiła się ich wykrywalność.

Na ogólną liczbę przestępstw składają się głównie przestępstwa kryminalne, których liczba systematycznie spada - stwierdzono ich 414.979 czyli aż o 6 proc. mniej niż rok wcześniej oraz przestępstwa drogowe (odnotowano ich 85.404 spośród których 76.589 dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości). Do ogólnej liczby przestępstw wchodzą także przestępstwa gospodarcze (których stwierdzono 87.831 czyli o 7,0 proc. więcej) - ujawnianie tych przestępstw jest tym większe, im skuteczniej pracuje Policja.

Policjanci ustalili 291.778 podejrzanych (dorosłych i nieletnich łącznie), czyli o prawie 7 tys. więcej niż rok wcześniej. Skuteczniej wykrywani byli także nieletni podejrzani – zarejestrowano ich 31.631 czyli o prawie 4 tys. więcej niż rok wcześniej.

Wskaźnik wykrycia dla ogółu przestępstw wyniósł 68,5 proc. i jest wyższy o 3,5 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego (dla porównania - wykrywalność za cały 2006 r. wyniosła 62,4 proc.).

Policja coraz lepiej wykrywa zarówno przestępstwa kryminalne, w których wskaźnik wykrycia wzrósł o 3,7 proc. i wyniósł 55,1 proc. jak też przestępstwa gospodarcze, w których już bardzo wysoki wskaźnik wykrycia wynoszący 95,0 proc., podniósł się jeszcze do poziomu 95,3proc.

Na szczególnie wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność:

Zabójstw – 94,7proc. (wzrost - o 0,7proc.), w tym Policja wykryła sprawców wszystkich zabójstw na zlecenie oraz zabójstw o motywie nieporozumień rodzinnych oraz prawie wszystkich (bez dwóch) zabójstw o charakterze rabunkowym

Uszczerbków na zdrowiu – 89,4 proc. (wzrost o 0,2 proc. )

Udziału w bójce lub pobiciu – 82,3 proc. (wzrost o 1,7 proc.)

Zgwałceń – 88,4 proc. ( wzrost o 3,1proc.)

Przestępstw rozbójniczych – 68,2 proc. ( wzrost aż o 7,5 proc.)

Zdecydowanie poprawiła się wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu:

Kradzieży cudzej rzeczy – 28,7 proc. ( wzrost o 3,1 proc.), w tym kradzieży samochodów – 22,2 proc. (wzrost aż o 5,1 proc.)

Kradzieży z włamaniem – 32,3 proc. ( wzrost o 2,2 proc.)

Policjanci także coraz lepiej wykrywają oszustwa kryminalne - wykrywalność wynosi 75,8 proc. ( wzrost aż o 10,7 proc.) i fałszerstwa kryminalne – 63,1proc. (wzrost o 1,6 proc.)

Aktywność Policji bezpośrednio wpłynęła na coraz skuteczniejsze ujawnienie przestępstw korupcyjnych, których stwierdzono 5.910 czyli ujawniono ich aż o 93,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Coraz aktywniej ujawniane są także przestępstwa naruszania praw autorskich i własności przemysłowej – Policja ujawniła ich 7.901 tj. o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wśród przestępstw kryminalnych znacząco zmniejszyła się liczba:

Kradzieży z włamaniem - mniej o 13.791 (jest 74.778 przestępstw)

Kradzieży cudzej rzeczy - mniej o 10.828 (jest 118.044 przestępstw), w tym kradzieży samochodów – mniej o 4.721 (jest 10.871 przestępstw)

Przestępstw rozbójniczych – mniej o 3.498 (jest 15.686 przestępstw), w tym rozbojów z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia – mniej o 534 (jest 1.197 przestępstw)

Oszustw kryminalnych – mniej o 896 (jest 19.192 przestępstw)

Fałszerstw kryminalnych – mniej o 4.025 (jest 24.197 przestępstw)

W niektórych kategoriach przestępstw kryminalnych Policja odnotowała nieduże wzrosty (do których doszło łącznie przez 6 miesięcy):

Zabójstwa – więcej o 41 przestępstw (stwierdzono 441 przestępstw, spośród których 177 było w formie usiłowania a nie dokonania zabójstwa)

Uszczerbki na zdrowiu – więcej o 570 (stwierdzono 7.508 przestępstw)

Udział w bójce lub pobiciu – więcej o 386 (stwierdzono 7.298 przestępstw)

Zgwałcenia – więcej o 81 (stwierdzono 995 przestępstw)

 

Powrót na górę strony