Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (222-231)

Udaremnianie lub utrudnianie kontroli (art. 225)

Art. 225

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Tej samej karze podlega, kto osobie upoważnionej do przeprowadzania czynności w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych.

art. 225 par. 1 - 4

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 258 160
2015 241 170
2014 208 173
2013 318 229
2012 385 227
2011 389 238
2010 382 232
2009 335 231
2008 321 202
2007 284 205
2006 307 203
2005 335 207
2004 360 190
2003 352 217
2002 332 235
2001 206 120
2000 115 74
1999 38 40
Polska Policja