Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli (art. 300)

Art. 300

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

<§2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.> (Nowe brzmienie §2 w art. 300 wchodzi w życie z dn. 3.05.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 300 par. 1 - 3

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2478 1041
2015 2497 1067
2014 2673 1041
2013 2571 1054
2012 2370 846
2011 2038 745
2010 1851 763
2009 1692 680
2008 1915 1060
2007 2380 1223
2006 2772 1665
2005 2949 1819
2004 3162 2200
2003 3198 2098
2002 2828 1872
2001 2641 1612
2000 2557 2273
1999 2198 1733
Polska Policja