Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301)

Art. 301

§ 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 301 par 1 - 3

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 50 17
2015 51 23
2014 60 19
2013 53 17
2012 53 22
2011 62 21
2010 41 24
2009 34 42
2008 48 46
2007 56 53
2006 106 75
2005 103 92
2004 119 86
2003 132 120
2002 137 60
2001 148 75
2000 110 72
1999 77 52
Polska Policja