Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji (art. 303)

Art. 303

§ 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 303 par. 1 - 3

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 33 37
2015 27 2
2014 28 66
2013 37 60
2012 29 9
2011 28 9
2010 32 8
2009 41 15
2008 37 18
2007 71 42
2006 114 39
2005 104 83
2004 122 170
2003 121 107
2002 161 142
2001 160 175
2000 134 284
1999 158 155
Polska Policja