Udaremnienie przetargu (art. 305) - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309) - Statystyka

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Udaremnienie przetargu (art. 305)

Art. 305

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 305 par 1 - 2

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 127 40
2015 140 66
2014 186 63
2013 144 65
2012 43 8
2011 54 26
2010 45 10
2009 48 9
2008 77 18
2007 84 19
2006 82 15
2005 92 45
2004 85 19
2003 72 19
2002 57 9
2001 70 20
2000 51 13
1999 46 11
Polska Policja