Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym (art. 181)

Art. 181

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

art. 181 par. 1 - 5

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 68 31
2015 61 17
2014 80 17
2013 59 17
2012 50 13
2011 72 17
2010 61 17
2009 50 16
2008 65 20
2007 55 30
2006 81 23
2005 75 29
2004 65 27
2003 89 40
2002 Brak  
2001 Brak  
2000 Brak  
1999 Brak