Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego (art. 184)

Art. 184

§ 1. Kto wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, gromadzi, składuje, przechowuje, posiada, wykorzystuje, posługuje się, usuwa, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 184 par. 1 - 3

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3 0
2015 6 0
2014 3 0
2013 2 1
2012 1 0
2011 0 12
2010 1 1
2009 3 1
2008 2 1
2007 0 0
2006 1 0
2005 3 1
2004 1 0
2003 1 0
2002 Brak  
2001 Brak  
2000 Brak  
1999 Brak