Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206-211)

Uchylanie się od alimentacji (art. 209)

Art. 209

§ 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 16009 9398
2015 28310 13368
2014 31276 16664
2013 33882 18249
2012 25335 14262
2011 32976 18775
2010 32928 19304
2009 38357 18718
2008 16283 11133
2007 22532 11814
2006 16539 9982
2005 15100 10994
2004 24177 16728
2003 35651 22061
2002 33747 23280
2001 40593 28264
2000 41944 29967
1999 40251 28487
Polska Policja