Badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa - CBOS (październik 2006) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa - CBOS (październik 2006)

CBOS - badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa

Pomiędzy 5 i 9 października, na zlecenie Biura Komunikacji Społecznej KGP, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie, w którym pytano o zagrożenie przestępczością i poczucie bezpieczeństwa w kraju i miejscu zamieszkania. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1057 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Poprzednio pytano o to w kwietniu b.r.

Ocena stanu bezpieczeństwa w Polsce

Utrzymuje się zaobserwowana w bieżącym roku wyraźna poprawa opinii o stanie bezpieczeństwa w kraju i w miejscu zamieszkania. W październiku br. wzrósł odsetek badanych postrzegających Polskę jako kraj, w którym żyje się bezpiecznie i wynosi on 54% (wzrost o 11 punktów procentowych). Jest to najwyższy wskaźnik od początku istnienia Policji (1990). Jednocześnie spada odsetek ankietowanych, deklarujących, że Polska nie jest krajem bezpiecznym (44% - spadek o 9 punktów procentowych). Po raz pierwszy od 1990 roku odsetek osób oceniających Polskę, jako kraj bezpieczny jest wyższy, niż odsetek tych, którzy wyrażają zdanie przeciwne (Wykres 1 i 2).

Wykres nr 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (październik 2006 roku)

Wykres nr 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (oceny w latach 1987-2006)

  

Poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania

79% Polaków uznaje swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne (wzrost o 1 punkt procentowy – najlepszy wynik od początku lat 90 -tych). Natomiast co piąty obywatel (20%) uważa, że otoczenie, w którym mieszka nie jest bezpieczne i spokojne (Wykres 3 i 4).

Wykres nr 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (Październik 2006 roku)

    

Wykres nr 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (oceny w latach 1987-2006)

      

Źródło: CBOS dla KGP, 5 - 9 października 2006 r., N = 1057


Poczucie zagrożenia przestępczością

Wzrósł odsetek Polaków (46% - o 3 punkty procentowe), którzy nie obawiają się, że zostaną ofiarą przestępstwa. Jest to wynik najwyższy od 1996 roku. Pomimo tego, wciąż ponad połowa (52%) ankietowanych wyraża taką obawę (Wykres 5 i 6). Jednocześnie coraz mniej respondentów (spadek o 8 punktów procentowych), deklaruje, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z ich najbliższej rodziny. Wskaźnik ten jest najniższy z dotychczas odnotowywanych i wynosi 56%. O bezpieczeństwo osób najbliższych nie obawia się 42% obywateli (wzrost o 8 punktów procentowych), co również jest najlepszym wynikiem od początku badania (Wykres 7 i 8).

Wykres nr 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarę przestępstwa? (Październik 2006 roku)

Wykres nr 6. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarę przestępstwa? (oceny w latach 1996-2006)

Wykres nr 7. Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może się stać ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (Październik 2006 roku)

Wykres nr 8. Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może się stać ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (oceny w latach 2000-2006)

Źródło: CBOS dla KGP, 5 - 9 października 2006 r., N = 1057

Oprac. na podst. komunikatu CBOS: Iwona Czerniec
Współpraca: Artur Kowalczyk / Maciej Fuhrmann
 

Pliki do pobrania

Polska Policja