Ocena działalności instytucji publicznych CBOS (czerwiec 2006) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Ocena działalności instytucji publicznych CBOS (czerwiec 2006)

Ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej zapytali Polaków o ocenę działaności instytucji publicznych. Działność Policji dobrze oceniło 65 proc. badanych, źle 25 proc. To najlepszy wynik wśród instytucji wymiaru sprawiedliwości. Lepiej - spośród instytucji publicznych - ocenione zostały tylko TVP, Polskie Radio i Wojsko.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 2 – 5 czerwca 2006 roku przeprowadziło na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (1041 respondentów) badanie, którego celem była ocena działalności instytucji publicznych, zarówno politycznych, jak i niepolitycznych oraz mass mediów.

W sondażu zamieszczono m. in. pytanie o ocenę działalności Policji (zob. Wykres nr 1). Blisko dwie trzecie ankietowanych (65 %) oceniło Policję dobrze, jedna czwarta badanych (25 %) jej działalność zaopiniowała źle, pozostałe osoby nie miały zdania na ww. temat. Jest to nieznaczny spadek (1 punkt procentowy - w granicach błędu statystycznego) pozytywnych ocen w porównaniu do ostatniej edycji tego badania (luty br.). Należy jednak podkreślić, że badanie z lutego 2006 roku okazało się przełomowe w ocenie Policji, kiedy jej pracę obywatele ocenili najwyżej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (tak wysokie oceny zostały wcześniej odnotowane w styczniu 1996 roku) i poziom ten został utrzymany (zob. Wykres nr 2).

Warto też podkreślić, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją, wporównaniu do innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (zob. Wykres nr 3 oraz Tabela nr 1). Odziałalności sądów dobrze wypowiedziało się27 % ankietowanych (38 punktów procentowych mniej od Policji), natomiast źle blisko dwukrotnie więcej – 52%. Bardzo podobne oceny uzyskała prokuratura - dobrze oceniło ją 28 %, aźle – 42% badanych.

Źródło: CBOS, 2- 5 czerwca 2006 r., N = 1041

Polska Policja