Informacje

W 2013 roku stwierdzono 70 tysięcy przestępstw kryminalnych mniej niż rok wcześniej

Data publikacji 17.01.2014

2013 rok to rok spadku liczby przestępstw kryminalnych, których było mniej o 8,9 %. W praktyce stanowi to 69,9 tysiąca przestępstw mniej, czyli średnio 5800 mniej w każdym miesiącu. Jednocześnie, aktywne działania policjantów pionów gospodarczych doprowadziły do udokumentowania większej liczby przestępstw gospodarczych. Stwierdzono wzrost o 13,1 tysięcy, czyli o 9,3 %

~~Liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych (kryminalnych, gospodarczych, drogowych i in.) wyniosła w 2013 r. 1 063 906 - jest to mniej o 5 % niż rok wcześniej (rok wcześniej odnotowano 1 119 803).

Zmniejszenie ogólnej liczby przestępstw wpłynęło bezpośrednio na niższą wartość wskaźnika zagrożenia na 100 tysięcy mieszkańców. W 2012 roku był on na poziomie 2 906 , natomiast w 2013 r. spadł do poziomu 2 761.

Na przestrzeni ostatnich lat (2003 - 2013) szczególnie widać spadek liczby przestepstw, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r. kiedy to dochodziło przeciętnie do 4018 przestępstw oraz jeden dzień z 2013 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2 905. Widać wyrażnie różnicę - to 1113 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1068.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 781 340 w 2012 roku do 711 435 w 2013, czyli o 69 905. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 141 483 do poziomu 154 592, czyli o 13 109.

Duże spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw ( uszczerbki na zdrowiu, udział w bójce i pobiciu, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia

Spadek z 11 416 w 2012 do 8 788 w 2013 roku. Jest to spadek o 23 %, czyli o 2 628. W 2003 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 010 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2003 roku i jeden z 2013 roku) odnotowano 14 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 24 564 w 2012 roku do 20 376 w 2013 roku. Jest to spadek o 17 %, czyli o 4 188. 11 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 2,5 razy większa i wynosiła 51 688. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 86.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z 67 739 w 2012 roku do 57 955 w 2013 roku. Jest to spadek o 14,4 %, czyli o 9 784. w 2003 r. przestępstw tych odnotowano 68 175.

Uszczerbki na zdrowiu

Spadek z 15 478 w 2012 roku do 14 090 w 2013 roku. Jest to spadek o 9 % czyli o 1 388. Na przestrzeni ostatnich lat (2003-2013) liczba ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie – odnotowano wtedy 15 669 takich przestępstw.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 127 691 w 2012 roku do 118 398 w 2013 roku. Jest to spadek o 7,3 % czyli o 9 293. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2003 roku odnotowano 294 654 włamania. Oznacza to średni dzienny spadek o 483.

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 230 751 w 2012 roku do 214 616 w 2013 roku. Jest to spadek o 7 %, czyli o 16 135. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 336 143. Oznacza to średni dzienny spadek o 333.

Kradzież samochodu

Spadek z 16 230 w 2012 roku do 15 465 w 2013 roku. Jest to spadek o 4,7 %, czyli o 765. Jest to przykład prawie 4-krotnego spadku przestępstw tej kategorii, bowiem w 2003 roku liczba tych przestępstw wyniosła 54 291. Oznacza to średni dzienny spadek o 107.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

•    Zabójstw – o 1,4 %, czyli o 8 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 582 do 574 – natomiast w 2003 r liczba zabójstw wyniosła 1 057. Na przestrzeni 11 lat jest to spadek średnio o 1,3 dziennie Podczas jednego dnia 2003 r. średnio dokonywano 2,9 zabójstw, natomiast w 2013 - 1,6. Różnica - 1,3 - to prawie dwukrotny spadek.


•    Zgwałceń – o 4,9 %, czyi o 70 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 1 432 do 1 362 – natomiast w 2003 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 322. Średnio w 2003 r. dziennie odnotowywano 2,7  przestępstwa więcej niż w 2013.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych spadła o 15 002, czyli 0 9,6 % w stosunku do roku 2012. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2013 roku wyniosła 140 904, z czego 128 043 dotyczyło prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dane za poprzedni rok (2012)  były wyższe i wynosiły odpowiednio: 155 906 (wszystkie przestępstwa drogowe) i 141 863 (nietrzeźwość „za kółkiem”).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2013 roku do  2012, widać wyraźny spadek liczby wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 35 385 wypadków – jest to o 1681 mniej niż w roku poprzednim. W 2013 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 291 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 280 osób mniej niż w roku 2012. Spadła również liczba osób rannych, w 2013 wyniosła ona 43 471 osoby i było to o 2 321 osób mniej niż w 2012 roku*.

Szczególnie aktywnie Policja zwalczała przestępstwa korupcyjne, co skutkowało skokiem w liczbie ujawnionych tego typu przestępstw. W 2012 r. przestępstw o charakterze korupcyjnym (łapownictwo czynne i bierne, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień) Policja odnotowała 10 805, natomiast rok później, czyli w 2013 roku było to  18 312, czyli aż o 69,5 % więcej.

Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie,  zbliżonym do poziomu ubiegłorocznego. Wyniósł on w 2013 roku 67,1 % (stanowi to o 0,7%  mniej niż rok wcześniej). Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to wyniosła ona 55,5 %. 10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności 0 11,6%.

Ogólna liczba podejrzanych wyniosła 438 820 osób

W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 22 432, co oznacza obniżenie liczby czynów z 94 186 do 71 642. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła   25 248 i była niższa o 16 317 niż rok wcześniej.

Policjanci CBŚ zlikwidowali w 2013 roku 16 wytwórni narkotyków syntetycznych, to o 1 przypadek więcej niż rok wcześniej.

Badania opinii społecznej pokazują, że 64 % respondentów CBOS uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 89% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania, co stanowi najwyższe wskazanie licząc od końca lat 80. ubiegłego wieku.

Powrót na górę strony