Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w innych postaciach (art. 165)

Art. 165

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wiel­kich rozmiarach:

  1. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
  2. wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki far­maceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
  3. powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszech­nego lub służącego do jego uchylenia,
  4. zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
  5. działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 165 par 1 - 4
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 218 191
2016 159 66
2015 149 75
2014 125 24
2013 106 1921
2012 84 35
2011 76 46
2010 67 103
2009 93 44
2008 132 81
2007 225 166
2006 230 142
2005 196 122
2004 184 125
2003 151 311
2002 192 372
2001 209 112
2000 136 81
1999 127 169

Art. 165a

1. Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podelega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

 

art. 165a
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 1 1
2016 0 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 0 0

 

Powrót na górę strony