Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (222-231)

Nadużycie władzy (art. 231)

Art. 231

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

 

art. 231 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2632 2124
2015 2377 3206
2014 2370 4861
2013 2248 7310
2012 3741 2598
2011 3682 2971
2010 3978 3252
2009 3811 2084
2008 3768 1367
2007 4137 2996
2006 4093 1385
2005 3212 1790
2004 2675 1505
2003 1937 1392
2002 1284 861
2001 1263 554
2000 745 557
1999 600 408
Powrót na górę strony