Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Wywieranie wpływu na czynności sądu (art. 232)

Art. 232

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe sądu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa określonego w § 1, popełnionego na szkodę międzynarodowego trybunału karnego lub jego organu działającego na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo powołanego przez organizację międzynarodową ukonstytuowaną umową ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską.

art. 232 par. 1 - 2

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 9 6
2015 11 5
2014 9 8
2013 13 11
2012 41 38
2011 84 87
2010 74 67
2009 58 55
2008 33 28
2007 34 30
2006 39 42
2005 24 32
2004 29 31
2003 22 32
2002 9 16
2001 12 19
2000 14 26
1999 15 19
Powrót na górę strony
Polska Policja