Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Naruszenie zakazu sądowego (art. 244)

Art. 244

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 11448 13133
2015 14890 16373
2014 17035 18752
2013 15267 17684
2012 11183 19446
2011 19386 24217
2010 19768 23271
2009 16623 20091
2008 11894 14795
2007 9534 12448
2006 10815 14305
2005 8458 12348
2004 6025 10982
2003 4072 8299
2002 3077 6152
2001 1535 3064
2000 2187 2338
1999 1200 1203

Art. 244a

§ 1. Kto nie stosuje się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udaremnia lub utrudnia kontrolowanie w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego orzeczonego wobec niego obowiązku, o którym mowa w § 1.

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 193 591
2015 296 1205
2014 515 1807
2013 644 2932
2012 423 3016
Powrót na górę strony