Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści (art. 256)

Art. 256

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. (utracił moc, w części obejmującej wyrazy "albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej).

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

art. 256 par. 1 - 2 
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 366 374
2015 521 413
2014 397 391
2013 390 267
2012 117 86
2011 86 81
2010 46 54
2009 53 48
2008 63 88
2007 70 82
2006 50 47
2005 34 18
2004 24 14
2003 16 14
2002 13 8
2001 17 11
2000 25 28
1999 10 12
Powrót na górę strony