Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Ujawnienie tajemnicy służbowej i zawodowej (art. 266)

Art. 266

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

art. 266 par. 1 - 2
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 139 218
2015 147 49
2014 127 33
2013 148 50
2012 159 77
2011 131 47
2010 162 59
2009 155 82
2008 121 50
2007 133 42
2006 159 85
2005 131 121
2004 125 58
2003 99 50
2002 94 54
2001 75 48
2000 82 27
1999 43 32
Powrót na górę strony
Polska Policja