Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Poświadczenie nieprawdy (art. 271)

Art. 271

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 271 par 1 - 3

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1870 14464
2015 1642 12974
2014 1626 8771
2013 1546 8395
2012 1298 9107
2011 1473 9177
2010 1528 10360
2009 1547 7408
2008 1664 8350
2007 2174 11164
2006 2234 11590
2005 1909 13858
2004 1767 11776
2003 1516 15820
2002 1300 8824
2001 1264 8790
2000 1108 8938
1999 937 6249
Powrót na górę strony
Polska Policja