Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Oszustwo (art. 286)

Art. 286

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 80475 97388
2015 83028 114061
2014 78681 101736
2013 73351 93971
2012 65652 84409
2011 61034 90618
2010 55969 86366
2009 53720 76476
2008 49424 73505
2007 50398 73332
2006 59021 82122
2005 57863 85184
2004 56805 99013
2003 56665 109630
2002 55536 96314
2001 55592 92826
2000 45876 80368
1999 34812 42291
Powrót na górę strony