Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288)

Art. 288

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 43110 40130
2015 46473 41182
2014 47780 44000
2013 59338 57946
2012 66309 67743
2011 71510 72603
2010 70041 69601
2009 77067 75058
2008 76063 72107
2007 71347 67999
2006 66841 62797
2005 70422 65788
2004 74917 70821
2003 67272 68203
2002 69188 64319
2001 64139 59833
2000 62392 56879
1999 51897 47663
Powrót na górę strony