Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych (art. 310)

Art. 310

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

art. 310 par 1 - 4
Rok  liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 7248 7199
2015 8375 7916
2014 8324 8336
2013 7527 6280
2012 6897 6471
2011 6403 6138
2010 7720 7545
2009 8556 7801
2008 7804 6777
2007 7163 6673
2006 8414 8033
2005 10056 9371
2004 13087 11851
2003 13087 11554
2002 15808 11303
2001 10093 12672
2000 12409 17419
1999 15403 15071
Powrót na górę strony