Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a)

Art. 178a

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony - od 9 listopada 2013 r.  - kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wływem środka odurzającego albo dopuścił się czyny określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 55409 55359
2016 59603 60649
2015 66412 64579
2014 75133 74438
2013 127634 128366
2012* 138112 141951
2011 149443 150811
2010 138635 142202
2009 147924 151840
2008 147538 150146
2007 141701 150443
2006 179039 181046
2005 174661 178668
2004 156999 158603
2003 150469 150963
2002 142994 144454
2001 125322 120162
2000 brak  
1999 brak  
Powrót na górę strony