Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Odpowiedzialność dyspozytora (art. 179)

Art. 179

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 8 5
2016 13 5
2015 15 7
2014 16 5
2013 16 6
2012 20 20
2011 33 25
2010 49 27
2009 60 33
2008 49 42
2007 71 61
2006 86 143
2005 121 101
2004 165 92
2003 152 111
2002 98 68
2001 97 90
2000 52 35
1999 41 31
Powrót na górę strony