Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (212-217)

Zniewaga (art. 216)

Art. 216

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

art. 216 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 202 721
2015 164 691
2014 202 861
2013 221 1259
2012 164 2616
2011 292 4697
2010 282 3913
2009 258 3231
2008 219 2715
2007 243 3041
2006 195 2861
2005 164 2684
2004 188 2641
2003 161 2314
2002 171 2074
2001 151 1833
2000 120 1736
1999 106 1159
Powrót na górę strony