Opinia publiczna

CBOS - Polacy lepiej oceniają pracę Policji (luty 2006)

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) w dniach 3 - 6 lutego 2006 r. przeprowadziło na reprezentatywnej, losowej próbie Polaków (1011 respondentów) badanie, którego celem była ocena działalności instytucji publicznej, zarówno politycznych, jak i niepolitycznych oraz mass mediów.

Dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) dobrze oceniło pracę Policji, blisko jedna piąta badanych (24 proc.) działalność tej formacji zaopiniowała źle, pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat.

W stosunku do października 2005 r. dobre oceny Policji wzrosły aż o 9 proc. przy jednoczesnym spadku odsetka opinii negatywnych. To najwyższa ocena pracy Policji od początku XXI wieku.

Warto przy tym podkreślić, że Policja była jedną z lepiej ocenianych instytucji, spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu. Szczególnie korzystnie wypadła w porównaniu z innymi dwoma organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ciągu ostatnich czterech miesięcy wprawdzie wyraźnie poprawiły one swoje notowania, jednak ich pozytywne oceny były znacznie niższe, niż Policji. W przypadku sądów dobrą ocenę wystawiło 27 % ankietowanych (wzrost o 7 punktów procentowych), złą natomiast blisko dwukrotnie więcej - 51 % (spadek o 10 punktów procentowych). Z kolei prokuraturę dobrze oceniło 31 % respondentów (wzrost o 9 punktów procentowych), a źle - 41 % badanych (spadek o 13 punktów procentowych).

Powrót na górę strony
Polska Policja