Opinia publiczna

Rośnie liczba osób dobrze oceniających pracę Policji (marzec 2006)

TNS OBOP w dniach 2-6 marca 2006 roku zrealizował na reprezentatywnej, losowej próbie osób powyżej 15. roku życia (1005 respondentów) badanie omnibusowe, w którym - na zlecenie Biura Komunikacji Społecznej KGP - zostały zamieszczone dwa pytania dotyczące społecznego postrzegania Policji:

• "Proszę powiedzieć jak Pan(i) ocenia pracę Policji?"
• "Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?" (jeśli respondent twierdził, że nigdy nie wychodził po zmroku: "Czy bezpiecznie czuł(a)by się Pan(i) spacerując w swojej okolicy po zmroku?")

Ze względu na to, że powyższe pytania były zamieszczane w części stałej sześciu edycji badania realizowanego przez TNS OBOP na zlecenie Komendy Głównej Policji od IX 2002 roku do XI 2005 roku, możliwe było porównanie ich wyników do lat poprzednich.

OCENA PRACY POLICJI

W marcu 2006 r. pracę Policji dobrze oceniło 67% Polaków (wykres 2). W stosunku do listopada 2005 r., kiedy dobra ocena pracy formacji była najniższa od października 2002 r. (62%), wskaźnik ten wzrósł o 5 punktów procentowych (wykres 1). Z kolei źle pracę Policji oceniło 26% respondentów, tj. o 4 punkty procentowe mniej, niż w poprzednim badaniu, natomiast 7% ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Wykres 1

Wykres 2

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA RESPONDENTA

Poziom poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania osób badanych, w porównaniu do listopada 2005 r., wzrósł - tak jak ocena pracy Policji - o 5 punktów procentowych (wykres 3). W marcu 2006 r. 68% respondentów zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku, bądź czułoby się bezpiecznie, gdyby wychodziło w swojej okolicy na spacery po zmroku. Jednocześnie 30% Polaków przyznało, że nie czuje się bezpiecznie, przy czym wskaźnik ten zmniejszył się o 5 punktów procentowych w stosunku do listopada ubiegłego roku. Jedynie 2% respondentów przyznało, że nie ma zdania na ten temat (wykres 4).


Wykres 3

Wykres 4

WPŁYW ZMIENNYCH SPOŁECZNO - DEMOGRAFICZNYCH NA OPINIE RESPONDENTÓW

Ocena pracy Policji:

W badaniu uwzględniono takie zmienne społeczno - demograficzne jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja materialna respondentów. Zmienną, która w znaczny sposób wpłynęła na opinie respondentów we wskazanym obszarze było miejsce zamieszkania respondentów. Najwyższe oceny przyznali Policji mieszkańcy wsi oraz małych miast - do 20 tys. mieszkańców (odpowiednio 70% i 69% pozytywnych ocen), natomiast najniższe mieszkańcy bardzo dużych miast - powyżej 500 tys. mieszkańców (56% pozytywnych ocen) - różnica wyniosła odpowiednio 14 i 13 punktów procentowych.

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania respondenta po zmroku:

W znacznie większym zakresie zmienne społeczno - demograficzne wpłynęły na wypowiedzi respondentów dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania po zmroku. Na podkreślenie zasługują trzy zmienne:

• płeć - mężczyźni deklarowali znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa (77% pozytywnych wskazań), niż kobiety (61%) - różnica wyniosła 16 punktów procentowych;
• miejsce zamieszkania - najwyższe poczucia bezpieczeństwa deklarowali mieszkańcy wsi oraz małych miast - do 20 tys. mieszkańców (odpowiednio 77% i 75% pozytywnych wskazań), natomiast najniższe mieszkańcy dużych miast, od 100 do 500 tys. (58%);
• sytuacja materialna - osoby oceniający swoją sytuacją materialną jako dobrą deklarowały wyższe poczucie bezpieczeństwa (77% pozytywnych wskazań), niż osoby uznające ją za złą (66%).

Należy też podkreślić, że ocena pracy Policji i poczucie bezpieczeństwa respondentów w miejscu zamieszkania po zmroku pozostają w dużej zależności - respondenci, którzy przyznali, że czuję się bezpiecznie w swojej okolicy po zmroku znacznie lepiej ocenili pracę Policji (75% pozytywnych ocen), niż badani deklarujący brak poczucia bezpieczeństwa (48%) - różnica wyniosła 27 punktów procentowych.

Powrót na górę strony