Opinia publiczna

Ocena stanu bezpieczeństwa w Polsce - CBOS (kwiecień 2006)

Data publikacji 18.12.2009

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 1-4 kwietnia 2006 roku przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (1025 respondentów), którego celem było pozyskanie opinii m.in. na temat poczucia bezpieczeństwa.

Ocena stanu bezpieczeństwa w Polsce

Utrzymuje się zaobserwowana w zeszłym roku wyraźna poprawa opinii o stanie bezpieczeństwa w kraju i w miejscu zamieszkania. W roku bieżącym spadł (w granicach błędu statystycznego) nieznacznie odsetek badanych postrzegających Polskę jako kraj, w którym żyje się bezpiecznie i wynosi 43%, mimo to jest on nadal wyższy niż w kilkunastu poprzednich latach. Natomiast nadal przeszło połowa ankietowanych (53%) deklaruje, że Polska nie jest krajem bezpiecznym.

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? Wskazania respondentów według  terminów badań
III
'87
XI
'93
IV
'95
II
'96
IV
'97
III
'98
IV
'99
II
'00
IV
'01
IV
'02
IV
'03
III
'04
III
'05
IV
'06
w procentach
Tak 74 26 19 21 24 22 33 28 18 27 34 33 46 43
Nie 22 67 79 77 75 76 64 70 81 71 62 65 49 53
Trudno powiedzieć 4 7 2 2 1 2 4 2 1 2 4 2 5 4

W stosunku do ubiegłego roku nie zmieniły się oceny stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Dla 78% Polaków ich miejsce zamieszkania można nazwać bezpiecznym, a dla co piątego otoczenie, w którym mieszka nie jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. Oceny te różnią się między sobą w zależności od wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Najbezpieczniej czują się mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Natomiast w miastach średnich i dużych niemal co trzeci mieszkaniec nie czuje się bezpieczne.

Czy, miejsce, w którym Pan(i) mieszka można nazwać bezpiecznym i spokojnym? Wskazania respondentów według  terminów badań
III
'87
XI
'93
IV
'95
II
'96
IV
'97
III
'98
IV
'99
II
'00
IV
'01
IV
'02
IV
'03
III
'04
III
'05
IV
'06
w procentach
Tak 80 67 69 70 72 72 72 71 68 69 73 75 78 78
Nie 17 30 29 29 26 26 26 28 31 29 25 24 20 21
Trudno powiedzieć 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1

Duża rozbieżność między poczuciem bezpieczeństwa w skali kraju i w miejscu zamieszkania jest widoczna od początku okresu transformacji. W pierwszym przypadku na takie postrzeganie ma silny wpływ stereotyp Polski, utrwalany przez media, jako kraju niebezpiecznego. Natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, gdzie respondenci w odpowiedziach kierują się bardziej własnymi obserwacjami i doświadczeniami niż przekazem medialnym poczucie bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie.

Poczucie zagrożenia przestępczością

43% dorosłych Polaków nie ma obaw, że stanie się ofiarą przestępstwa, odmienne poczucie ma przeszło połowa (55%) ankietowanych (spadki i wzrosty w granicach błędu statystycznego). Natomiast blisko dwie trzecie (64%) deklarowało obawę, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z ich najbliższej rodziny. Poczucie bezpieczeństwa osobistego oraz najbliższych znacznie się różni w zależności od miejsca zamieszkania. Najmniej boją się mieszkańcy wsi i miast do 20 tys., najbardziej mieszkańcy największych miast.

Czy, obawia się Pan(i) tego, że może Pan(i) stać się ofiarą przestępstwa? Wskazania respondentów według  terminów badań
IV
'96*
IV
'97
III
'98
IV
'99
II
'00
IV
'01
IV
'02
IV
'03
III
'04
III
'05
IV
'06
w procentach
Nie obawiam się 30 37 35 40 31 34 32 39 36 45 43
Obawiam się ale nie tak bardzo 50 46 47 43 46 47 52 49 49 42 46
Bardzo się tego obawiam 17 15 15 14 21 18 14 10 14 9 9
Obawiam się 67 61 62 57 67 65 66 59 63 51 55
Trudno powiedzieć 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2

* we wcześniejszych pytanie to nie było zadawane

Na podstawie opinii dotyczących obaw o bezpieczeństwo własne i osób najbliższych CBOS określił stopień osobistego poczucia zagrożenia przestępczością. Okazuje się, że w sumie co trzeci Polak jest wolny od lęku o to, że sam lub ktoś z jego najbliższych padnie ofiarą przestępstwa, blisko co drugi (48%) ma umiarkowane poczucie zagrożenia przestępczością, a co piąty odczuwa silny lęk.

Na opinie o stopień poczucia bezpieczeństwa duży wpływ mają własne doświadczenia respondentów. Wśród wszystkich uczestników badania aż 37% w ciągu ostatnich pięciu lat padło ofiarą jakiegoś przestępstwa, najczęściej była to kradzież lub włamanie. W tej grupie poczucie braku obaw o bezpieczeństwo własne lub najbliższych jest o połowę niższe niż u respondentów, którzy nie mieli takich doświadczeń.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony