Opinia publiczna

Poczucie bezpieczeństwa (maj 2009)

Data publikacji 21.12.2009

Mieszkańcy Polski deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa. Większość (69%) uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Jest to najlepszy wynik od marca 1987 roku, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie (wykresy 1 i 2).

Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

  

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy respondenta (dzielnica, osiedle lub wieś) jest wyższe niż definiowane w skali kraju. Zdecydowana większość (88%) określa swoje otoczenie jako bezpieczne i spokojne. Odsetek wskazań utrzymał się na zbliżonym poziomie do badania z marca ubiegłego roku, natomiast od marca 1987 roku, jest on najwyższy (wykres 3).

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

      

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Ponad połowa respondentów (58%) nie obawia się, że może paść ofiara przestępstwa. Odmienne odczucia ma 41% badanych. Od zeszłorocznego sondażu proporcje te się nie zmieniły (wykres 4).

Wykres nr 4. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

          

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Zdecydowana większość badanych w ciągu ostatnich pięciu lat nie stała się ofiarą wybranych przestępstw. Co szósty ankietowany (16%) został okradziony, co dziesiąty (10%) doświadczył włamania do mieszkania, natomiast co dwudziesty (5%) padł ofiarą innego przestępstwa (tabela 1).

Tab. 1. Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %)

  

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Większość społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę Policji. Około dwie trzecie respondentów (67%) jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania. Jest to najwyższy wynik ze wszystkich przeprowadzonych edycji (wykres 5).

Wykres 5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania?(w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Z częstotliwości widywania patroli policyjnych zadowolonych jest trzy piąte badanych (61%). Co trzeci Polak (35%) jest przeciwnego zdania (wykres 6).. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odsetek zadowolonych osób znacznie wzrósł.

Wykres 6. Czy, Pana/i zdaniem, Policja wystarczająco patroluje Pana/i najbliższą okolicę, czy też nie (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Większość badanych (63%) jest zdania, że policjanci chętnie pomagają mieszkańcom. Podobny odsetek (61%) pozytywnie wypowiada się również o przygotowaniu i wyszkoleniu funkcjonariuszy do wykonywania swoich zadań oraz o skuteczności działań Policji (60%). Blisko połowa mieszkańców Polski (45%) uważa, że policjanci dysponują wystarczającą ilością sprzętu do służby. Ponad jedna trzecia (38%) jest przeciwnego zdania, a blisko jedna piąta (17%) nie potrafi tego ocenić (wykres nr 7).

Wykres 7. Czy Pana/i zdaniem, policjanci w Pana(i) miejscu zamieszkania (w%)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

 

 


Opracowano w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS, „Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji”, Warszawa, maj 2009.
Agnieszka Brzeźniak
Anna Chmielewska
 

Powrót na górę strony