Opinia publiczna

Polacy czują się bezpiecznie i lepiej oceniają pracę Policji

Data publikacji 25.03.2011

79% Polaków czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy, prawie dwie trzecie uznaje Policję za skuteczną, a 64% respondentów dobrze ocenia pracę policjantów, którzy pełnią służbę w okolicy miejsca zamieszkania ankietowanych. Policja jest coraz bardziej skuteczna, a Polacy boją się coraz mniej. To wyniki badań społecznych przeprowadzonych w styczniu 2011 roku na liczącej ok. 17 tys. próbie Polaków.

Komenda Główna Policji w styczniu 2011 roku zleciła przeprowadzenie badania opinii publicznej. Polskie Badanie Przestępczości (PBP) do tej pory zrealizowano w czterech edycjach. Poszczególne edycje zostały przeprowadzone w styczniu 2007, 2008, 2009 i 2011 roku. Badanie prowadzono na próbie ok. 17 tys. Polaków. W porównaniu z poprzednimi edycjami wyniki w styczniu tego roku są najlepsze. W latach 2007-2009 badania przeprowadziły: CBOS, PBS DGA oraz TNS OBOP. W 2011 roku zadanie to powierzono firmie GFK Polonia.

Polaków zapytano o skuteczność Policji w walce z przestępczością. Prawie dwie trzecie respondentów uznaje Policję za skuteczną. 1/4 badanych (23%) wyraża odmienne zdanie na ten temat. W porównaniu z poprzednią edycją badania, oceny skuteczności Policji wzrosły o 2 punkty procentowe (z 57% do 59%). Jest to najlepszy wynik od 2006 roku, kiedy pytanie o skuteczność Policji w walce z przestępczością po raz pierwszy pojawiło się w badaniu omnibusowym (wzrost o 11 punktów procentowych). Patrz Wykres nr 1.

Większość społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę Policji. 64% jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania. Odsetek dobrych ocen jest o 1 punkt procentowy wyższy niż w poprzedniej edycji badania. Można jednocześnie zaobserwować wzrost o 1 punkt procentowy odsetka ocen negatywnych (z 16% do 17%). Liczba osób, które nie potrafią ocenić pracy policjantów utrzymała się na tym samym poziomie – 20%. Patrz Wykres nr 2.

Codzienną częstotliwość widywania pieszych lub zmotoryzowanych patroli policyjnych w okolicy swojego miejsca zamieszkania wskazuje 12% respondentów. Co dziesiąty Polak (10%) twierdzi, że wcale nie widuje policjantów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Niemal 1/4 badanych (24%) widuje je kilka razy w tygodniu, a ponad 1/5 (22%) – co najmniej raz w tygodniu. Widywanie policjantów co najmniej raz w miesiącu deklaruje 17% respondentów, a 13% twierdzi, że widuje Policję rzadziej niż raz w miesiącu.

W stosunku do poprzedniej edycji PBP, odsetek wskazań na codzienne widywanie pieszych lub zmotoryzowanych patroli policyjnych spadł o 3 punkty procentowe. Rzadziej też ankietowani wskazują na częstotliwość widywania policjantów kilka razy w tygodniu (spadek o 2 punkty procentowe). Wzrosła natomiast liczba osób twierdzących, że wcale nie widują policjantów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania (o 3 punkty procentowe). Patrz Wykres nr 3.

Zdecydowana większość mieszkańców Polski deklaruje wysokie poczucie bezpieczeństwa. 79% Polaków czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Przeciwne odczucia wyraża mniej niż 1/5 badanych (17%). 1% Polaków nie potrafi określić swojego poczucia bezpieczeństwa.

W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek osób, które czują się bezpiecznie po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania wzrósł o 2 punkty procentowe. Warto przy tym zauważyć, że odsetek ten sukcesywnie rośnie od 2007 roku. O 3 punkty procentowe w stosunku do wyników poprzedniego badania zmniejszyła się liczba osób deklarujących brak poczucia bezpieczeństwa. Jest to najlepszy wynik od marca 1994 roku (różnica w odsetkach wskazań wynosi 38 punktów procentowych. Warto dodać, że odsetek wskazań na brak poczucia bezpieczeństwa sukcesywnie maleje od VI 2004 roku. Patrz Wykres nr 4.

Większość respondentów (68%) nie obawia się o swoje bezpieczeństwo wychodząc z domu po zmroku. Do unikania pewnych ulic, miejsc lub ludzi podczas ostatniego wyjścia z domu przyznaje się około 1/5 mieszkańców Polski (21%). 6% nigdy nie wychodzi po zmroku, a 3% Polaków nie może opuszczać swojego domu z powodu wieku lub choroby, a 2% ankietowanych nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W porównaniu z poprzednią edycją badania ze stycznia 2009 roku odsetek osób, które nie unikały pewnych ulic, miejsc lub ludzi podczas ostatniego wyjścia z domu po zmroku wzrósł o 3 punkty procentowe. O tyle samo spadł odsetek badanych, którzy podczas ostatniego wyjścia z domu po zmroku obawiali się o swoje bezpieczeństwo (z 24% do 21%). Patrz Wykres nr 5.

Co piąty Polak (20%) twierdzi, że niczego się nie obawia w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Za największe zagrożenie Polacy uznają brawurowo jeżdżących kierowców – w ten sposób odpowiada blisko 1/3 ankietowanych (31%). Zbliżony odsetek (30%) obawia się włamań, np. do mieszkań, piwnic lub samochodów, a ponad 1/5 respondentów (22%) wskazuje na lęk przed napadami/rozbojami.

W porównaniu z wynikami poprzednich edycji PBP, odsetek wskazań na brawurę kierowców jest najniższy od 2007 roku. Znacznie większa niż w latach poprzednich jest natomiast obawa przed włamaniami (w styczniu 2009 roku odsetek wskazań wynosił 19%, a w styczniu 2011 roku – 30%).

Polacy w mniejszym stopniu obawiają się grup agresywnie zachowującej się młodzieży – od 2007 roku odsetek wskazań na to zagrożenie sukcesywnie maleje. W stosunku do wyników badania ze stycznia 2009 roku znacznie zmniejszył się poziom lęku przed bójkami i pobiciami oraz agresją ze strony osób pijanych/narkomanów. Na uwagę zasługuje również wzrost odsetka osób deklarujących brak jakichkolwiek obaw w pobliżu swojego miejsca zamieszkania – obecnie kształtuje się on na poziomie 20% i jest to najlepszy wynik od 2007 roku. Patrz Wykres nr 6.

Powrót na górę strony