Opinia publiczna

69 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2011)

Data publikacji 25.03.2011

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku marca 2011 roku wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

W dniach 3-9 marca 2011 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało kolejną edycję badania instytucji publicznych, na reprezentatywnej próbie 950 dorosłych Polaków. Oceny Policji są stabilne i wysokie. Pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (69%), natomiast przeciwnego zdania jest mniej niż jedna piąta respondentów (18%). Działalności Policji nie potrafi ocenić około jedna ósma badanych (13%) - Wykres nr 1.

Wykres nr. 1

Źródło: CBOS, 3-9 marca 2011, N=950

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. W najnowszej edycji badania ocenie poddano również władze samorządowe, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe.

Policja znajduje się na siódmym miejscu z dwudziestu siedmiu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (Wykres nr 2). Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest około dwukrotnie wyższy (Wykresy nr 3).

Wykres nr. 2

Wykres nr. 3

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP. 

Powrót na górę strony