Opinia publiczna

71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji (marzec 2012)

Data publikacji 20.07.2012

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8 – 14 marca 2012 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

W pierwszej połowie marca Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 1015 dorosłych Polaków. Oceny Policji są stabilne i wysokie. Pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (71 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (19 proc.) – wykres nr 1.

W porównaniu z wynikami z września 2011 roku odsetek dobrych ocen pozostaje na podobnym poziomie (spadek o 1 punkt procentowy), przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych (o 2 punkty procentowe) – wykres nr 2.


Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe. Policja znajduje się na piątym miejscu z dwudziestu dziewięciu ocenianych instytucji (polepszyła swoją pozycję - w edycji z września 2011 znajdowała się bowiem na szóstym miejscu), wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (wykres nr 3).

  

Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest dwukrotnie wyższy (wykres nr 4).


 

(opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP / mg)

Polskie Badanie Przestępczości: Polacy czują się bezpiecznie i dobrze oceniają pracę policjantów >>


 

Powrót na górę strony