Roczne raporty statystyczne

Raport 2005

Rok 2005 jest pierwszym w historii Policji, w którym odnotowano zarówno spadek przestępczości we wszystkich najważniejszych kategoriach, (w szczególności przestępstw kryminalnych), jak i wzrost wskaźnika wykrywalności niemal wszystkich rodzajów przestępstw. Ogólna liczba przestępstw spadła o 5,6 % ( z 1.461.217 do 1.379.962) czyli każdego dnia, mniej o 222 przestępstwa.

Zmniejszenie liczby przestępstw spowodowało spadek strat poniesionych w ich wyniku - były one niższe o 0,5 % niż rok wcześniej (wyniosły 7.780.745.336 zł.).

Policja zabezpieczyła o 70,1 % więcej mienia należącego do podejrzanych i odzyskała o 38,2 % zrabowanego mienia więcej niż rok wcześniej.

Ogólna wykrywalność wzrosła do poziomu 58,6 % ( o 2,4 %) i jest to najlepszy wynik od czasu powstania Policji.

Policjanci ustalili 594.088 podejrzanych tj. 2,8 % więcej niż rok wcześniej.

Spadek zagrożenia odnotowano przede wszystkim w przestępczości kryminalnej: liczba przestępstw zmalała o 7,9% ( z 1.085.295 do 1.000.096 a wykrywalność wzrosła o 2 % , do poziomu 44,2 %).

Było mniej:


Zabójstw o 14,6 % (spadek z 980 do 837), w tym zabójstw o motywie rabunkowym o 27,4 % (spadek z 124 do 90)
Zgwałceń o 8,7 % (spadek z 2176 do 1.987)
Bójek i pobić o 3,0 (spadek z 14.338 do 13.911), w tym z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia - o 8,3 % (spadek z 1021 do 936)
Rozbojów, wymuszeń rozbójniczych 0 13,3 % ( spadek z 48.636 do 42.150), w tym z użyciem roni lub niebezpiecznego narzędzia - o 15,2 % (spadek z 4.627 do 3.926)
Kradzieży z włamaniem o 17,1 % (spadek z 266.591 do 221.020
Kradzieży cudzej rzeczy - o 4,4 % (spadek z 339.086 do 324.144
Kradzieży samochodów - aż o 11,5 % (spadek z 51.150 do 45.292)
Krótkotrwałego zaboru pojazdu - 0 19,9 % ( spadek z 10.963 do 8.776)
Fałszerstw kryminalnych - o 7 % (spadek z 66.397 do 61.750)
Oszustw kryminalnych o 13,4 % (spadek z 45.350 do 39.282)


Wzrosła wykrywalność praktycznie we wszystkich kategoriach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i wyniosła:

Bójki i pobicia - 77,4% wzrost o 1,6 %
Zgwałcenia - 84,1 % , wzrost o 1,4 %
Rozboje, wymuszenia rozbójnicze - 52,0 %, wzrost o 1,6 %
Kradzieże z włamaniem - 22,4 % , wzrost o 1,3 %
Kradzieże cudzej rzeczy - 20,7 %, wzrost o 0,8 %
Kradzieże samochodów - 11,9 %, wzrost o 2,4 %
Krótkotrwały zabór pojazdu - 19,5 %, wzrost o 2,9
Fałszerstwa kryminalne - 61,2 % , wzrost o 6,5

Wykrywalność zabójstw utrzymała się na podobnym poziomie 90,6 %

Znacząco zmalała liczba przestępstw z użyciem broni palnej - spadek z 1.058 do 849

Policjanci jeszcze bardziej aktywnie niż w roku ubiegłym zwalczali przestępczość narkotykową. Tym samym ujawnili o 13,8 % przestępstw narkotykowych więcej niż rok wcześniej ( wzrost z 59.356 do 67.560).

Odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw gospodarczych (o 10,1 %) i bardzo nieznacznie spadła ich wykrywalność - o 1,4 %

Zdecydowanie wzrosła natomiast w tej kategorii ujawnialność przestępstw korupcyjnych - o 43,2 % (wzrost z 4.279 do 6.127). Było to efektem działania wydziałów antykorupcyjnych w Policji.

Policjanci ustalili 188.346 podejrzanych o przestępstwa drogowe (wśród nich 172.712 podejrzanych o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu). Taka liczba wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu i piratów drogowych wpłynęła m.in. na zmniejszenie liczby wypadków drogowych:

 

Doszło do 48 049 wypadków czyli o 3.020 mniej
Zginęło w nich 5.427 osób 0 285 mniej
Rannych zostało 61.107 osób o 3554 mniej

Przestępczość nieletnich kształtowała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej - liczba podejrzanych nieletnich zmalała o o,3 % i wyniosła 50.974.

Bardzo dobrymi wynikami w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej pochwalić się może Centralne Biuro Śledcze.

W 2005 r. CBŚ zlikwidowało 20 wytwórni amfetaminy.

Ogółem policjanci z CBŚ przejęli:


173,5 kg amfetaminy
59,5 kg haszyszu
34,2 kg marihuany
8,9 kg kokainy
33,7 kg heroiny
304, 4 tys. szt. ecstasy
110 l. BMK

CBŚ wyeliminowało 139 grup przestępczych (w tym 123 polskie, 15 międzynarodowych i 1 etniczną).
 

Powrót na górę strony