Roczne raporty statystyczne

Raport 2004

Dobre wyniki, które osiągnęła polska Policja w walce z przestępczością w 2004 roku, znalazły uznanie w oczach społeczeństwa, o czym świadczą badania opinii publicznej. Dla przykładu: w listopadzie 2004 r. 62% Polaków deklarowało, że czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku. Rok 2004 można nazwać w pewnym sensie rokiem przełomowym. Liczba przestępstw stwierdzonych obniżyła się o 0,4%, a wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców spadł o 12,7, z 3839,9 do 3827,2. W ten sposób została przełamana trwająca od 12 lat (od 1993 r.) tendencja stałego wzrostu przestępczości.

 

W 2004 roku ograniczono rozmiary przestępczości, w tym, co najważniejsze, przestępczości kryminalnej.

Na terenie kraju stwierdzono 1 461 217 wszystkich przestępstw, co w porównaniu z 2003 rokiem (1 466 643) oznaczało spadek o 0,4%, w tym 1 085 295 przestępstw kryminalnych - spadek o 1,5%. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. ludności osiągnął poziom 3827,2 (w 2003 roku 3839,9), co oznaczało spadek o 0,3%, a w kategorii przestępstw kryminalnych wskaźnik zagrożenia ukształtował się na poziomie 2842,6 (w 2003 roku 2883,6), co oznaczało spadek o 1,4%.

Wraz ze spadkiem liczby przestępstw nastąpił wzrost wykrywalności ich sprawców. Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych ogółem w 2004 roku wyniósł 56,2% i był wyższy od uzyskanego w 2003 roku o 1%. W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym wskaźnik ten wyniósł 42,2% i był wyższy od uzyskanego w 2003 roku o 0,9%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek w najgroźniejszej kategorii przestępstw kryminalnych, tj. w zabójstwach, których odnotowano 980 (w 2003 roku - 1039, spadek o 5,7%), przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności, który wyniósł 90,8% (wyższy od uzyskanego w 2003 roku o 3,3%).

Odnotowano także spadek liczby przestępstw z użyciem broni palnej - 1058 (w 2003 roku 1149, spadek o 7,9%) przy wzroście wskaźnika wykrywalności do 57,3% (wyższy od uzyskanego w 2003 roku o 11,3%).

W kategoriach przestępstw mających największe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności zagrożenie i skuteczność zwalczania w roku 2004 w stosunku do poprzedniego kształtowały się następująco: rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze - wskaźnik zagrożenia spadł ze 135,3 do 127,4, tj. wykrywalność ogólna wzrosła o 5,8% z 48,0% do 50,4%; kradzież z włamaniem - wskaźnik zagrożenia spadł z 771,4 na 698,2 przestępstw o 9,5%, wykrywalność wzrosła z 20,2% do 21,1% w skali kraju; kradzież cudzej rzeczy (w tym samochodu) wskaźnik wzrósł z 880,1 do 888,1, tj. o 0,9%, a wykrywalność wzrosła z 19,8% do 19,9%; udział w bójce lub pobiciu - wzrost wskaźnika zagrożenia z 36,7 do 37,6, tj. o 2,5%, nieznaczny spadek wykrywalności z poziomu 76,4% w 2003 r. do 75,8% w 2004 r. Ogółem w skali kraju wskaźnik wykrywalności „przestępstw ulicznych" wzrósł z 23,2% do 23,8%.

W roku 2004 miało miejsce ograniczenie liczby kradzieży samochodów (wskaźnik zagrożenia spadł ze 142,1 do 134,0, tj. o 5,7%). Nastąpił jednocześnie wzrost wykrywalności ogólnej z 8,8% do 9,5%. Stopniowo wzrasta również liczba ujawnionych przestępstw w 2004 roku o 22,6%. Stało się to możliwe dzięki powstaniu komórek specjalizujących się w ściganiu tych przestępstw.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2004 r. zdecydowaną większość stwierdzonych przestępstw drogowych (177 296) stanowiło prowadzenie pojazdu przez osobę nietrzeźwą (158 543). Liczba ujawnionych czynów wzrosła o 5,1% w porównaniu z rokiem 2003.

Przedstawione dane potwierdzają obserwowaną od kilku miesięcy pozytywną tendencję w zakresie zwalczania przestępczości oraz dają podstawy do optymistycznych prognoz.
 

 

Powrót na górę strony