Roczne raporty statystyczne

Raport statystyczny za 2012 rok

Zdecydowany spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz bardzo wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2012.Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem, jak też mniej groźne w skutkach, lecz uciążliwe dla społeczeństwa przestępstwa jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia).

Przez cały 2012 rok Policja wszczęła 950 860 postępowań przygotowawczych czyli o 3,1 proc. mniej niż w okresie styczeń – grudzień 2011 r. Liczba wszczętych postępowań zmniejszyła się o 30 620, czyli każdego dnia – dzień w dzień – średnio było ich w Polsce mniej o 85.
W takim samym stopniu jak ogólna liczba przestępstw – o 3,1 % zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych. Wszczęto ich 662 815 , co stanowi o 21 185 mniej niż rok wcześniej.
Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem, jak też mniej groźne w skutkach, lecz uciążliwe dla społeczeństwa przestępstwa jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia).

Na szczególną uwagę zasługuje:

• rekordowy spadek rozbojów z bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem aż o 18,7 %. Wszczęto 1 159 postępowań czyli o 266 mniej niż rok wcześniej
• prawie tak samo wysoki spadek liczby zabójstw – o 17,4 proc. Wszczęto o 119 postępowań mniej tj. 565
• niemal tak samo duży spadek ogółu przestępstw rozbójniczych (łącznie rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych) - o 14,4 proc. Wszczęto 12 061 postępowań przygotowawczych, co oznacza, że było ich mniej o 2 023
• znaczący spadek liczby bójek i pobić – o 9,2 proc. Wszczęto 9 721 postępowań czyli mniej o 982
• spadek uszczerbków na zdrowiu – o 4,8 proc., co oznacza, że wszczęto 16 853 postępowań, czyli mniej o 857
• spadek liczby włamań - o 7,4 proc. Wszczęto 105 792 postępowań, co oznacza, że było ich mniej o 8 401
• spadek kradzieży cudzej rzeczy - o 3,0 proc. Wszczęto 210 442 postępowań, co oznacza, że było ich mniej o 6 528.
• utrzymał się także wieloletni trend spadku liczby kradzieży samochodów – o 5,3 proc. Liczba wszczętych postępowań spadła o 861 i wyniosła 15 424.
• Spadek przestępstw uszkodzenia mienia – o 7,3 proc. Wszczęto 66 305 czyli o 5 191 mniej

W najpoważniejszych kategoriach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw przeciwko mieniu jest tylko jedna kategoria, w której odnotowano symboliczny wzrost – zaledwie o 2 (dwa) przestępstwa. Dotyczy to przestępstwa zgwałcenia - przez cały rok wszczęto 1 786 postępowań o zgwałcenie, co stanowi 0,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nieduży wzrost odnotowano także w kategorii fałszerstw kryminalnych – o 3.9 proc.

W 2012 roku utrzymała się wysoka wykrywalność sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 67,8 proc. Oznacza to, że średnio na trzy każde popełnione przestępstwa, w ponad dwóch zostaje wskazany podejrzany. W kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność nieznacznie wzrosła – o 0,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Duża aktywności Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępstw gospodarczych oraz przestępstw narkotykowych przełożyła się bezpośrednio na liczbę ujawnionych i wszczętych postępowań przygotowawczych.
Przestępczość narkotykowa oraz gospodarcza te obszary działania organów ścigania, w których wzrost ujawnionych zdarzeń jest pochodną aktywności w działaniu. Im częściej Policja ujawnia takie przypadki i wszczyna postępowania karne, tym ogólna liczba tych przestępstw jest większa.

W kategorii przestępstw gospodarczych odnotowano wzrost na poziomie 9,6 proc, co oznacza, że wszczęto ich o 7 282 więcej niż rok wcześniej. Liczba wszczętych postępowań wyniosła 83 124.
Wzrost odnotowano także w liczbie wszczętych postępowań o przestępstwa narkotykowe. Wzrost ten wyniósł 0,3 proc, przestępstw tych wszczęto 23 001 tj. o 61 więcej niż rok wcześniej.
Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało 15 nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych (amfetaminy i pochodnych) oraz 108 plantacji konopi indyjskich.

163 212 – tyle zanotowano wszczętych postępowań o przestępstwa drogowe. To mniej o 7,4 proc. niż rok wcześniej. Były to głównie przestępstwa związane z kierowaniem pojazdem po spożyciu alkoholu – liczba wszczętych o te przestępstwa postępowań wyniosła 137 805.

Ogólny spadek liczby przestępstw wpłynął na ogólną liczbę osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Zarejestrowano 500 539 osób z zarzutami karnymi, czyli mniej o 21 403.

Zmalała liczba podejrzanych nieletnich. Zarejestrowano ich 43 847 czyli o 11,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

W związku z prowadzonymi postępowaniami (dotyczy 52 245 postępowań karnych) policjanci odzyskali mienie o wartości prawie 298 mln zł. tj o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W podsumowaniach stanu bezpieczeństwa oraz pracy Policji nie można nie wskazać ocen społecznych oceniających Policję.
Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2012 roku, wynika, że większość Polaków - 68 proc. dobrze ocenia pracę Policji. Lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media i wojsko. Podczas, gdy pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (68 proc.), to przeciwnego zdania była tylko jedna piąta respondentów (22 proc.).

gp


 

Powrót na górę strony