Przestępczość nieletnich

Przestępczość nieletnich 1990 - 2013

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH w LATACH 1990 - 2013

Uwaga! Zmienił się sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Do końca 2012 roku czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego. 

Od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznejna rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159) Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązane jest do gromadzenia i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych. Policja zaprzestała prezentowania danych o czynach zabronionych nieletnich oraz osobach które się ich dopuściły, prezentowanie zjawiska "przestępczości nieletnich" wyłącznie z materiałów posiadanych przez Policję może znacznie zniekształcić obraz zjawiska.

 

 

 

Powrót na górę strony